polonium_vstup

Oblasť verejných informácii
Prejsť na obsah

ELEKTRONICKÁ NÁSTENKA BYTOVÉHO DOMU POLÓNIUM
Posledná aktualizácia web. stránky : 11. 9. 2023


Prvé pojednávanie vo veci súdn. sporu vedeného OS Poprad pod sp. zn. 11C/80/2016 sa uskutoční dňa 6.11.2023. Nové !!!

U správcu bytového domu Bytový podnik Poprad bolo dňa 19.07.2023 uplatnené právo vlastníka bytu vyplývajúceho z vady domu a spoločných časti domu voči fy Medux -  opadávajúca omietka zatepľovacieho systému a iné poruchy, požiadavka na riešenie vady v súdnom spore vedenom OS Poprad pod. sp. zn. 11C/80/2016 Nové !!!Autor tejto webovej stránky sa ako člen združenia v dňoch 15. - 16. júna 2023  zúčastnil  seminára - diskusné praktikum "Diskusie a riešenia otázok pri výkone správy budov" , ktoré na Donovaloch  zorganizovalo Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Informácie : 1. Program seminára.  2. Inf. o priebehu seminára.


Autor tejto webovej stránky na https://demoehlasovanie.svblena.eu zverejnil technické riešenie , ktoré je možné aplikovať aj pre bytový dom Polónium a tým  po odsúhlasení a organizačnom zabezpečení  správcom domu umožniť elektronické hlasovanie vlastníkov bytov v dome podľa ustanovení  § 36f zákona č. 67/2020 Z.z. na webovej adrese https://polonium.hlasovanie.eu .Autor webovej stránky je od februára 2019  členom " Združenie pre lepšiu správu bytových domov ".

Dôležité informácie nájdete na stránke " www.lepsiasprava.sk " , " www.svb.sk " a " www.bytovydom.sk " .
Súdne konanie 11C/80/2016 vedené Okresným súdom Poprad v právnej veci žalobcu MEDUX , s.r.o. , Poprad proti žalovanému správcovi bytového domu Polómium a 65 vlastníkom bytov bytového domu Polónium.
Predmetom súdneho sporu je vnútené bezdôvodné obohatenie vlastníkov bytov získané plnením žalobcu bez právneho dôvodu - bez platného schválenia hlasovaním vlastníkov bytov , bez objednávky a podpísania zmluvy o dielo.


Dňa  5.4.2023 fy MEDUX spresnila petit svojej žaloby súdneho sporu vedeného na OS Poprad pod sp. zn. 11C/80/2016 proti správcovi a vlastníkom bytov bytového domu Polónium.

Pre vlastníkov bytov v dome sme na ukrytej webovej stránke "polonium.spravcadomov.sk" pripravili  opisy alebo kópie najdôležitejších dokumentov zo spisu 11C/80/2016 !O možnostiach získania konta a hesla pre prístup na skryté stránky sa informujte u autora tejto webovej stránky !
Vlastníkom bytov bytového domu Polónium sa nedoporučuje individuálne pristúpiť k návrhu dohody spoločnosti  MEDUX, s.r.o. o urovnaní sporu zo dňa „5.8.2019“ a  teda ani k úhrade čiastky vyčíslenej touto spoločnosťou.

S prípadnými dotazmi k predmetnému návrhu dohody kontaktujte nášho zmluvného správcu domu – Bytový podnik Poprad s.r.o. , ktorý podľa § 8 zákona č. 182/1993 Z.z. o bytoch  môže konať s tretími stranami  vo všetkých náležitostiach správy domu a vykonávať právne úkony v mene vlastníkov bytov v dome.

Podľa obsahu spresnenia petitu žaloby fy MEDUX zo dňa 5.4.2023 sa voči vlastníkom bytov bytového domu Polónium , ktorí individuálne pristúpili k návrhu dohody spoločnosti  MEDUX, s.r.o. o urovnaní sporu zo dňa „5.8.2019“ a  uhradili čiastky vyčíslené touto spoločnosťou , aj naďalej vedie súdny spor.
Ako sa správať v spoločných priestoroch bytového domu?

  • V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.
  • Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.
  • Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.
  • V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.
  • Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

Zdroj: Epiketa Úradu verejného zdravotníctva SR
Nová smernica EED vyžaduje diaľkový odpočet a transparentnejšie informácie o spotrebe

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Európska únia v nej navrhuje ďalšie opatrenia aj v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Čo konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností?

Od 25. októbra 2020
Novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla majú umožňovať diaľkový odpočet dát, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a častejšie poskytovanie informácií o spotrebe tepla a TÚV.

Od 25. októbra 2020
V prípade, že sú nainštalované meradlá alebo pome­rové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujúce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurova­cích nákladov, sa majú poskytovať konečným spotrebiteľom najmenej štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodli pre elektronické vyúčto­vanie, inak dvakrát ročne.

Od 1. januára 2022
Koneční spotrebitelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi majú dostávať informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní raz mesačne.

Od 1. januára 2027
Všetky prístroje, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú o túto funkciu doplniť alebo vymeniť.

Dňa 13.8.2022 sa celý pôvodný obsah  webovej stránky "polonium.sk"  premiestnil na novú subdoménu "polonium.spravcadomov.sk" z dôvodu  zrušenia pôvodnej webovej domeny "polonium.sk" určenej pre Váš bytový dom Polónium , ktorá bude u poskytovateľa internetových služieb Websupport a.s. deaktivovaná ku dňu 1.5.2023.
Dôvodom zrušenia webovej domény "polonium.sk" bolo opakované nepodporenie  zo strany správcu Bytový podnik Poprad na možnosť poskytovania akýchkoľvek informácii o správe domu  elektronickou formou na vlastnej webovej adrese a nedoporučenie  schválenia vlastníkmi bytov otázok o  preplatení vopred   uhradených viacerých  ročných faktúr  autorom stránky v  sumách po 36 € / rok   za zakúpenie a registráciu slovenskej domény "polonium.sk" a k nej prisluchajúcemu 1 GB webhostingu pre  umiestnenie a prevádzkovanie obsahu  webovej stránky na vlastnej "sk" doméne.  

Na schôdzi vlastníkov bytov bytového domu Polónium zo dňa 11.11.2019 nebolo schválené preplatenie úhrady faktúry z prostriedkov FO vo výške 36,00 € za  jednorazový ročný poplatok vlastníctva sk domény "polonium.sk" a 1GB webhosting, ktoré sú nevyhnutnými nákladmi spojenými s tvorbou tejto webovej stránky a ktoré sú autorom uhrádzané  z osobných finančných prostriedkov.

Z uvedeného dôvodu  na tejto stránke vytvorenej  pre účely informovania vlastníkov bytov v bytovom dome Polónium  sa  odo dňa 12.11.2019  ukončuje  prístup  všetkým vlastníkom bytov do oblasti súkromných informácii , ktorá bola odo dňa 25. júla 2017 užívateľom stránky volne sprístupňovaná  po zadaní pridelených osobných prihlasovacích kont a hesiel doručených vlastníkom bytov do poštových schránok v dome.

Nové prihlasovacie konto a heslo do oblasti súkromných informácii bude autor a prevádzkovateľ tejto  webovej stránky prideľovať vlastníkom bytov v dome už len na základe svojho osobného rozhodnutia.

Prístup vlastníkom bytov v bytovom dome Polónium do oblasti verejných informácii na stránke nebude do termínu 29.06.2020  obmedzovaný.

Vážení vlastníci bytov v bytovom dome Polónium dôrazne požadujte,
aby Vám správca bytového domu Bytový podnik Poprad  na základe zákonnej povinnosti podľa § 8b ods. 1 písm. h   priebežne zverejňoval  na svojom webovom sídle  postupy pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby , opravy , rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk; ako aj iné skutočnosti spojené so správou bytového domu Polónium.


Na webovej stránke bytového domu Polónium sú zverejnené tieto dôležité aktuálne informácie :
Vstupné menu prístupu ku chráneným osobným poštovým schránkam jednotlivých bytov.
___________________________________________________________________
   Stránka v súlade s §11 ods. 6 a § 8b ods.1 písm. k zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožnuje vlastníkom bytov v dome nahliadať do hlavných dokumentov  týkajúcich sa správy bytového domu Polónium.

    Obsahom elektronickej nástenky sú aktuálne informácie pre vlastníkov bytov v bytovom dome Polónium.

   Spoločná elektronická informačná schránka , individuálne osobitné schránky zriadené pre každý byt v dome a dôverné informácie na stránke sú spristupnené len prihláseným užívateľom , ktorých na web. stránku zaregistroval  autor a správca  stránky.

    Webová stránka z dôvodu  zvýšenia ochrany pred kopírovaním a tlačou pri prístupe k vybraným pdf súborom určeným len k nahliadnutiu obsahuje vlastný PDF prehliadač.
Návrat na obsah